Umowa oraz wynagrodzenie

Umowa
Podjęcie współpracy pomiędzy naszą kancelarią a klientem potwierdzone jest zawarciem umowy o współpracy określającej:

  • zakres i przedmiot zlecenia,
  • ramy czasowe obowiązywania umowy lub wykonania projektu,
  • wysokość wynagrodzenia oraz warunki płatności,
  • klauzulę zachowania poufności.

Szczegółowe warunki każdej umowy negocjowane są indywidualnie.

Wynagrodzenie
Oczekiwane wynagrodzenie za świadczone usługi i wykonywaną pracę negocjowane są indywidualnie. Określenie wynagrodzenia może się odbyć w ramach jednej z poniższych formuł:

  • stawka godzinowa,
  • umowa abonamentowa,
  • wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie projektu (zadania),
  • umowa sukcesu (wynagrodzenie wypłacane wówczas, gdy założony cel zostanie osiągnięty).